ภาษาต่างประเทศ

รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษา 2553

  • ชนะเลิศที่ 2 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Speech contest ระดับช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4-6)

รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษา 2554

  • ชนะเลิศที่ 1 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Speech contest 2011 ระดับช่วงชั้นที่ 1 ( ป.1-3) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
  • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Speech contest ระดับช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4-6)

รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษา 2555

  • ชนะเลิศที่ 1 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
  • ชนะเลิศที่ 1 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Speech contest 2012 ระดับช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4-6) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
  • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ระดับเขตพื้นที่ ฯ
  • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Speech contest 2012 ระดับช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4-6) ระดับเขตพื้นที่ ฯ

รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษา 2556

  • ชนะเลิศที่ 2 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Spelling Be ระดับช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4-6)
  • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Impromtu Speech ระดับช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4-6)

ปีการศึกษา 2557-2562 ไม่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม