ศิลปะ

ปีการศึกษา 2554

 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ

ปีการศึกษา 2555

 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันศิลปะสร้างสรรค์ ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันศิลปะสร้างสรรค์ ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ระดับเขตพื้นที่ฯ
 • รางวัลเหรียญทอง ประติมากรรมลอยตัว ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ระดับเขตพื้นที่ฯ

ปีการศึกษา 2556

 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 • ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันประติมากรรม ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)
 • ชนะเลิศที่ 3 การแข่งขันประติมากรรม ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)
 • ชนะเลิศที่ 2 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)
 • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับช่วงชั้นที่ 2 ระดับเขตพื้นที่ฯ

ปีการศึกษา 2558

 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันประติมากรรม ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 • ชนะเลิศที่ 3 การแข่งขันประติมากรรม ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)
 • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ระดับช่วงชั้นที่ 1(ป.1-3) ระดับเขตพื้นที่ฯ

ปีการศึกษา 2560

 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันปะติดด้วยเศษวัสดุธรรมชาติ ระดับช่วงชั้นที่ 2 เป็นตัวแทนศูนย์

ปีการศึกษา 2561

 • ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันประติมากรรม ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)
 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันประติมากรรม ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 • ชนะเลิศที่ 3 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.4-6

ปีการศึกษา 2562

 • ชนะเลิศที่ 3 การแข่งขันประติมากรรม ระดับช่วงชั้น ป.1-3
 • ชนะเลิศที่ 3 การแข่งขันประติมากรรม ระดับช่วงชั้น ป.4-6
 • ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.4-6