news

ประชาสัมพันธ์ เชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญผ้าการศึกษาโรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์การศึกษา ประจำปี 2556

ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยมีนายแพทย์โอชิต เกียรติก้องชูชัย เป็นประธานในพิธีเปิด