ภาษาไทย

ปีการศึกษา 2554

 • รางวัลชนะเลิศที่ 1 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับศูนย์ฯ
 • รางวัลชนะเลิศที่ 2 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับเขตพื้นที่ฯ
 • รางวัลชนะเลิศที่ 2 โครงการห้องสมุด 3 ดี ระดับศุูนย์ฯ

ปีการศึกษา 2555 (ระดับศูนย์)

ช่วงชั้นที่ 1

 • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันท่องอาขยาน (ด.ญ.กุสุมา ครองนรินทร์)
 • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความ (ด.ญ.แก้วนภา เกิดจำเริญ)
 • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ ( ด.ญ.แก้วนภา เกิดจำเริญ )

ช่วงชั้นที่ 2

 • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความ (ด.ญ.ปนัดดา กิ่งชัยภูมิ)
 • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ (ด.ช.อัครกร ภาคพรหม)
 • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันท่องอาขยาน (ด.ญ.ศุภัทราตรา นวลมะรัง)

ปีการศึกษา 2556

 • ชนะเลิศที่ 3 การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3 (ด.ญ.จุฑามาศ ศรีโพธิ์)
 • ชนะเลิศที่ 3 การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6 (ด.ญ.ปนัดดา กิ่งชัยภูมิ)
 • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความ ระดับชั้น ป.4-6 (ด.ญ.เนตรฤทัย กวาดชัยภูมิ)
 • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันท่องอาขยาน ระดับชั้น ป.4-6 (ด.ญ.เนตรฤทัย กวาดชัยภูมิ)

ปีการศึกษา 2561

 • ชนะเลิศที่ 3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-6

ปีการศึกษา 2562

 • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-6 (ด.ญ.สลิลทิพย์ ป.5)