วิสัยทัศน์ (VISION)

วิสัยทัศน์ (VISION)

ภายในปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีวินัย ความรู้และคุณธรรม จัดสภาพแวดล้อมที่ดี นำเทคโนโลยี มาพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการกีฬาและสุขภาพที่ดี รักษ์คุณค่าภูมิปัญญาไทย มีนิสัยรักการอ่าน

มุ่งสู่การประกันคุณภาพ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล