คณิตศาสตร์

คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2554 นักเรียนได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 4 คน

- คะแนนเฉลี่ยสูงสุดระดับเขตพื้นที่ฯ (90.29)

ปีการศึกษา 2556

ระดับศูนย์ฯ

  • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6 (ด.ญ.ศุภัทราตรา นวลมะรัง) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
  • ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 (ด.ญ.ปนัดดา กิ่งชัยภูมิ)
  • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3 (ด.ญ.จุฑามาศ ศรีโพธิ์)

ระดับเขตพื้นที่ฯ

  • เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6

ปีการศึกษา 2560

  • ชนะเลิศการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-3 (ด.ญ.กมลพรรณ จันโท)

ปีการศึกษา 2561

  • เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6

ปีการศึกษา 2562

  • เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6