ประวัติโรงเรียน

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

ตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2475 ชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลชีลอง 2

(วัดหนองสระ) ที่บ้านหนองสระ ตำบลชีลอง แรกตั้งมีครู 2 คน คือ นายเพรา ระวิวรรณ ตำแหน่ง ครูใหญ่ และนายวิชัย มาดาลัย หลังจากนั้นมีครูย้ายและได้รับการแต่งตั้งตามลำดับ ดังนี้

ปี 2476 แต่งตั้งนายปลั่ง ผลล้ำ มาแทนนายวิชัย มาดาลัย ที่ลาออก

ปี 2477 แต่งตั้งนายพรหมมา กัณหารัตน์ แทนนายเพรา ระวิวรรณ มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

ปี 2478 แต่งตั้งนายแก้ว ทรายงาม มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

ปี 2482 แต่งตั้งนายเทียม เกิดนาแซง มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

ปี 2484 แต่งตั้งนายวิเชียร ดิเรกโภค มาดำรงตำแหน่ง ครูผู้สอน

ปี 2485 แต่งตั้งนายรัตน์ พจพิสิษฐ์ มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่แทนนายเทียม เกิดนาแซง

ปี 2486 แต่งตั้งนายไพล จินดามาตย์ มาดำรงตำแหน่ง ครูผู้สอน

ปี 2487 แต่งตั้งนายวิเชียร ดิเรคโภค รักษาการตำแหน่ง ครูใหญ่

ปี 2495 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัดหนองสระ

วันที่ 1 เดือน ตุลาตม พ.ศ. 2509 โอนโรงเรียนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ปี 2510 แต่งตั้งนายอินแปลง กุลแก้ว มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ และบรรจุนายเกษม บุญญานุสนธิ์ เป็นครูผู้สอน

ปี 2513 แต่งตั้งนายประเสริฐ ธงภักดิ์ มาดำรงตำแหน่ง ครูผู้สอน

ปี 2516 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบป1ฉ. ใต้ถุนเตี้ย 3 ห้องเรียน 20,000 บาท

ปี 2517 แต่งตั้งนายเจริญ ปรางค์ชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่

ปี 2521 แต่งตั้งนายกุหลาบ พองชัยภูมิ มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

ปี 2522 ย้ายนายเกษม คุ้มคง มาจากโรงเรียนหนองปลาโด

ปี 2523 ย้ายนายพจนารถ นิลวัฒน์ มาจากโรงเรียนหนองผักชี อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ปี 2524 ย้ายนายวิโรจน์ กุลแก้ว มาจากโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ และนายคำตัน อุ่นศรี จากโรงเรียนบ้านไร่ อำเภอบ้านเขว้า มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

ปี 2525 ย้ายนายบัญญัติ กำลังเหลือ มาจากโรงเรียนโนนหว้านไพล

ปี 2526 แต่งตั้งนายปรีชา สภาสุวรรณกุล เป็นครูใหญ่ และย้ายนายสมเกียรติ

อินทร์ชีลอง มาดำรงตำแหน่ง ครูผู้สอน

ปี 2529 ย้ายนางสุวรรณ สุขนาแซง มาจากโรงเรียนบ้านวังปลาฝา อำเภอบ้านเขว้า

ปี 2530 ย้ายนายไมตรี วัชรคุปต์ มาจากโรงเรียนโนนหว้านไพล และย้ายนายสมประสงค์ อุ่นศรี มาจากโรงเรียนบ้านโนนสะอาด อำเภอแก้งคร้อ

ปี 2531 บรรจุนายคำพอง หารรุก เป็นลูกจ้างประจำ

ปี 2533 แต่งตั้งนางมาลี ผาจันทา เป็นครูผู้สอน

ปี 2534 ย้ายนางสุนันทา แสงมณี จากโรงเรียนบ้านหนองหอย อำเภอหนองบัวแดง

ปี 2537 นายวิไล เปิบชัยภูมิ ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า อำเภอบ้านเขว้า มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2543 แต่งตั้งนายมังกร วงษ์บุตร จากโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดง อำเภอบ้านเขว้า มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2543 แต่งตั้งนายวีรชน ยอดท่าหว้า จากโรงเรียนโนนคูณ มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 แต่งตั้งนายกมล ภัทราภิรักษ์ จากโรงเรียน

บ้านนาบัว อำเภอคอนสาร มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2546 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2475 ที่ตั้ง โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 3600 มีพื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น 20 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน คือ

1. บ้านหนองสระ หมู่ที่ 3

2. บ้านท่าขามแป หมู่ที่ 9

3. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตบริการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม การคมนาคมสะดวก มีไฟฟ้าและระบบประปาหมู่บ้าน

  • ข้อมูลนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ดังนี้

1. จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 61 คน

2. จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้

กิจกรรมดีเด่น

โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น

กีฬายอดเยี่ยมของศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซง

แชมป์วอลเลย์บอล 10 ปีซ้อน

ชนะเลิศที่ 2 กิจกรรมห้องสมุด 3 ดี

ชนะเลิสที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมโครงการรักการอ่าน ระดับศูนย์ฯ

ชนะเลิศที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมโครงการรักการอ่าน ระดับจังหวัด