ทำเนียบบุคลากร

นายกมล ภัทราภิรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

(กศ.ม.การบริหารการศึกษา)

นางสาวสมร แอ้นชัยภูมิ

ครู ชำนาญการพิเศษ

สาขาปฐมวัย

(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

นางอุบลศิลป์ อินทอง

ครู ชำนาญการพิเศษ

สาขาปฐมวัย

(ศษ.บ.ประถมศึกษา)

นางธนัญชนก กล้าไพรี

ครู ชำนาญการพิเศษ

สาขาวิทยาศาสตร์

(กศ.ม.หลักสูตรและการสอน)

นางกมลรัตน์ พาดฤทธิ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

สาขาปฐมวัย

(ค.บ.การศึกษาปฐมวัย)

นายเอกพันธ์ วิไชยวงษ์

ครูอัตราจ้าง

(ค.บ.พลศึกษา)

นายนภนต์ ภัทราภิรักษ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

(ค.บ.พลศึกษา)