อนุบาลปีที่ 1-3

ปีการศึกษา 2554

 1. ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 2. ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันฉีก ปะ ติด เป็นตัวแทนศูนย์ฯ

ปีการศึกษา 2555

 1. ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 2. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันฉีก ปะ ติด

ปีการศึกษา 2556

ระดับศูนย์ฯ

 1. ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 2. ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขัน ฉีก ปะ ติด

ระดับเขตพื้นที่ฯ

 1. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน

ปีการศึกษา 255ึ7

ระดับศูนย์ฯ

 1. ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 2. ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขัน ฉีก ปะ ติด

ปีการศึกษา 2558

ระดับศูนย์ฯ

 1. ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 2. ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขัน ฉีก ปะ ติด

ระดับเขตพื้นที่ฯ

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน

ปีการศึกษา 2559

ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน

ปีการศึกษา 2560

ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน

ปีการศึกษา 2561

ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน

ปีการศึกษา 2562

ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน เป็นตัวแทนศูนย์

รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1