เป้าประสงค์ (GOAL)

เป้าประสงค์ (GOAL)

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพสูงสุด ของแต่ละบุคคล เป็นคนดี มีปัญญา

มีความสุขและมีความเป็นไทย โดยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนดังต่อไปนี้

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

2. นักเรียนมีความประพฤติดี มีศีลธรรม มีความสุข และปลอดสารเสพติด ร้อยละ 100

3. บริเวณพื้นที่ อาคารเรียนมีความสวยงาม ร่มรื่นและเป็นธรรมชาติเอื้อต่อการเรียนรู้

4. บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และแสวงหาแนวทาง นวัตกรรมมาปรับปรุงการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

5. ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานอื่นอยู่เสมอ