ทำเนียบผู้บริหาร

พ.ศ. 2475 นายเพรา ระวิวรรณ ครูใหญ่

พ.ศ. 2477 นายพรหมมา กัณหารัตน์ ครูใหญ่

พ.ศ. 2478 นายแก้ว ทรายงาม ครูใหญ่

พ.ศ. 2482 นายเทียม เกิดนาแซง ครูใหญ่

พ.ศ. 2485 นายรัตน์ พจพินิษฐ์ ครูใหญ่

พ.ศ. 2487 นายวิเชียร ดิเรคโภค ครูใหญ่

พ.ศ. 2510 นายอินแปลง กุลแก้ว ครใหญ่

พ.ศ. 2517 นายเจริญ ปรางค์ชัยภูมิ ครูใหญ่

พ.ศ. 2521 นายกุหลาบ พองชัยภูมิ ครูใหญ่

พ.ศ. 2524 นายคำตัน อุ่นศรี ครูใหญ่

พ.ศ. 2526 นายปรีชา สภาสุวรรณกุล ครูใหญ่

พ.ศ. 2537 นายวิไล เปิปชัยภูมิ อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2543 นายมังกร วงษ์บุตร อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2543 นายวีรชน ยอดท่าหว้า อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน นายกมล ภัทราภิรักษ์ ผู้อำนวยการ