สังคมศึกษา

ปีการศึกษา 2555 ระดับศูนย์ฯ

  • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับช่วงชัั้นที่ 1 (ป.1-3) ; ด.ช.ชัยสิงห์ ปิ่นประเสริฐ
  • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับช่วงชัั้นที่ 2 (ป.4-6) ; ด.ญ.ธัญญาพร กำลังทรัพย์
  • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทไทย ระดับช่วงชั้นที่ 1 ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ ศรีมาศ และด.ญ.ปัญญาพร ถุงเงิน
  • รางวีลเหรียญเงิน การแข่งขันมารยาทไทย ระดับช่วงชั้นที่ 2 ด.ญ.ศิริยา ธรรมรังษี และ ณัฐวุฒิ กระแสกุล

ปีการศึกษา 2556

  • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับช่วงชั้นที่ 2 ด.ช.ศิวกร กำลังเหลือ และ ด.ญ.จุฑามาศ เก็งชัยภูมิ

ปีการศึกษา 2560

  • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับช่วงชั้นที่ 2

ปีการศึกษา 2561

  • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับช่วงชั้นที่ 2

ปีการศึกษา 2562

  • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับช่วงชั้นที่ 2