ข้อมูลนักเรียน

  • ข้อมูลนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ดังนี้

1. จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 61 คน

2. จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 8 คน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 53 คน