โครงการ

โครงการอยู่อย่างพอเพียง

โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน

โดยผู้นำชุมชน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันขุดลอก คูคลอง ปลูกต้นไม้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์

ทั้งทางด้านการบริโภคและการเกษตร อาทิเช่น โครงการเลี้ยงปลา โครงการเลี้ยงไก่และเป็ด โครงการทำปุ๋ยหมัก

โครงการหน่อไม้ดองปลอดสาร ฯลฯ

ผลผลิตที่ได้สามารถนำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน อีกทั้งนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้

ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย

โครงการหน่อไม้ดองปลอดสาร

โครงการปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง โครงการใบเตยผงพร้อมดื่ม