วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2553

 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขัน Science Show ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ

ปีการศึกษา 2554

 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขัน Science Show ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 • ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)

ปีการศึกษา 2555

 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เป็นตัวแทนศูนย์

ปีการศึกษา 2556

 • ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)

ปีการศึกษา 2557

 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขัน Science Show ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ

ปีการศึกษา 2558

 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขัน Science Show ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 • ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)
 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 • ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)

ปีการศึกษา 2559

 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 • ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)

ปีการศึกษา 2560

 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 • ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)

ปีการศึกษา 2561

 • ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)

ปีการศึกษา 2562

 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ