พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจ (MISSION)

1. จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีเป็นบันไดสู่โลกกว้าง

2. จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3. จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ อันเป็นทักษะในการดำรงชีวิต

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

5. ประสานความร่วมมือจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและ นอกห้องเรียน

แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน