คณะกรรมการสภานักเรียน

ด.ช.ณัฐพล มิ่งขวัญ สารวัตรนักเรียน

ด.ช.ชลเทพ ปรีชาวัย

ฝ่ายสถานที่

ด.ญ.จีรนันท์ อยู่งาม ฝ่ายปฏิคม

ด.ญ.กัลยรัตน์ โพธิ์สาจันทร์ ประชาสัมพันธ์

ด.ญ.ธัญญาพร กำลังทรัพย์ ฝ่ายกิจกรรม

ด.ช.ณัฐวุฒิ กระแสกุล

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

ด.ญ.รัชนีวันณ์ พลมณี

เหรัญญิก