คณะกรรมการสถานศึกษา 2562

นายอุทัย ปะวะถี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

นายจำรัส จรัสกาย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายสำเนียง ประเสริฐกุล

ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ


นายสนม จิตหาญ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

นางจันจิรา กิ่งชัยภูมิ

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

นางศิริญญา ยวงทอง

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

นางธนัญชนก กล้าไพรี

ผู้แทนครู

นายกมล ภัทราภิรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ