คณะกรรมการสภานักเรียน
        ด.ช.ศิวกร  กำลังเหลือ                               รองประธาน


            ด.ช.ณัฐพล   มิ่งขวัญ                               สารวัตรนักเรียน


        ด.ญ.กัลยรัตน์  โพธิ์สาจันทร์                         ประชาสัมพันธ์ 

          ด.ญ.เนตรฤทัย   กวาดชัยภูมิ                          ประธานกรรมการ   
     
   
           ด.ญ.ปนัดดา   กิ่งชัยภูมิ              เลขานุการ
              ด.ญ.จีรนันท์    อยู่งาม                  ฝ่ายปฏิคม

ด.ช.ณัฐวุฒิ  กระแสกุล
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

   ด.ญ.รัชนีวันณ์   พลมณี          เหรัญญิก    


        ด.ญ.ศุภัทรตรา  นวลมะรัง
                    ฝ่ายวิชาการ

          
        ด.ช.ชลเทพ   ปรีชาวัย                        ฝ่ายสถานที่
             

  

ด.ญ.ธัญญาพร  กำลังทรัพย์

ฝ่ายกิจกรรม


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments