ทำเนียบบุคลากร

นายกมล   ภัทราภิรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(กศ.ม.การบริหารการศึกษา)
นางสุวรรณ  สุขนาแซง
ครู  ชำนาญการพิเศษ สาขาภาษาไทย
(คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
          
นางธนัญชนก  กล้าไพรี
ครู  ชำนาญการพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์
(กศ.ม.หลักสูตรและการสอน)นายสมประสงค์  อุ่นศรี
ครู  ชำนาญการพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์
(คบ.สังคมศึกษา)

นางอุบลศิลป์  อินทอง
ครู  ชำนาญการพิเศษ สาขาปฐมวัย
(ศษ.บ.ประถมศึกษา)

นายคำพอง   หารรุก
นักการภารโรง   ตำแหน่ง ช่างสี 4
(ม.ศ.5 ช่างยนต์)
          นางสุนันทา  แสงมณี          
 ครู  ชำนาญการพิเศษ สาขาปฐมวัย
 (คบ.ประถมศึกษา)

นางสาวสมร  แอ้นชัยภูมิ
ครู  ชำนาญการพิเศษ สาขาปฐมวัย
(ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

นางณัฐณิชา  ผ่องพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(คบ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)