ทำเนียบผู้บริหาร

พ.ศ. 2475             นายเพรา   ระวิวรรณ                ครูใหญ่
พ.ศ. 2477             นายพรหมมา   กัณหารัตน์         ครูใหญ่
พ.ศ. 2478             นายแก้ว   ทรายงาม                ครูใหญ่
พ.ศ. 2482             นายเทียม  เกิดนาแซง             ครูใหญ่
พ.ศ. 2485             นายรัตน์   พจพินิษฐ์                ครูใหญ่
พ.ศ. 2487             นายวิเชียร   ดิเรคโภค              ครูใหญ่
พ.ศ. 2510             นายอินแปลง  กุลแก้ว              ครใหญ่
พ.ศ. 2517             นายเจริญ   ปรางค์ชัยภูมิ          ครูใหญ่
พ.ศ. 2521             นายกุหลาบ  พองชัยภูมิ            ครูใหญ่
พ.ศ. 2524             นายคำตัน  อุ่นศรี                    ครูใหญ่
พ.ศ. 2526             นายปรีชา   สภาสุวรรณกุล        ครูใหญ่
พ.ศ. 2537             นายวิไล  เปิปชัยภูมิ                อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2543             นายมังกร  วงษ์บุตร                อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2543             นายวีรชน  ยอดท่าหว้า            อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน   นายกมล  ภัทราภิรักษ์            ผู้อำนวยการ

                                                                                                
Comments