วิสัยทัศน์ (VISION)

วิสัยทัศน์ (VISION)
        ภายในปีการศึกษา 2562  นักเรียนมีวินัย ความรู้และคุณธรรม จัดสภาพแวดล้อมที่ดี นำเทคโนโลยี มาพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ส่งเสริมการกีฬาและสุขภาพที่ดี รักษ์คุณค่าภูมิปัญญาไทย มีนิสัยรักการอ่าน  
มุ่งสู่การประกันคุณภาพ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
Comments