โครงการ

โครงการอยู่อย่างพอเพียง
          
    โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์  ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน  
โดยผู้นำชุมชน  คณะครู  ผู้ปกครองและนักเรียน  ร่วมกันขุดลอก คูคลอง ปลูกต้นไม้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์
ทั้งทางด้านการบริโภคและการเกษตร อาทิเช่น โครงการเลี้ยงปลา   โครงการเลี้ยงไก่และเป็ด  โครงการทำปุ๋ยหมัก  
โครงการหน่อไม้ดองปลอดสาร  ฯลฯ  
               ผลผลิตที่ได้สามารถนำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน  อีกทั้งนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้
ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน  ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย


โครงการหน่อไม้ดองปลอดสาร
         
                         โครงการปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง                       โครงการใบเตยผงพร้อมดื่ม
 
Comments