คณะกรรมการสถานศึกษา


นายจำรัส  จรัสกาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการนางจันจิรา  กิ่งชัยภูมิ
 ผู้แทนศิษย์เก่า
   กรรมการ 

นางธนัญชนก  กล้าไพรี 
กรรมการ
ผู้แทนครู


       
        
             


นายอุทัย   ปะวะถี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 ประธานกรรมการ


นายสำเนียง  ประเสริฐกุล
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการนางสมพร  มณีโรจน์
ผู้แทนองค์กรปกครอง
กรรมการ


นายสมประสงค์  อุ่นศรี
ผู้ร่วมประชุมนายสนม  จิตหาญ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการนางศิริญญา  ยวงทอง
ผู้แทนผู้ปกครอง
 กรรมการ


นายกมล  ภัทราภิรักษ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
Comments