ข้อมูลนักเรียน

  • ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2559) ดังนี้
        1.  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  87  คน
      
  2.  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้


ระดับชั้น
เพศ

รวม

ชาย
หญิง

อนุบาลปีที่ 1อนุบาลปีที่ 2
6
4
10
รวมประถมศึกษาปีที่ 1
3
4
7
ประถมศึกษาปีที่ 2
2
4
6
ประถมศึกษาปีที่ 3
5
7
12
ประถมศึกษาปีที่ 4
12
3
15
ประถมศึกษาปีที่ 5
4
8
 12
ประถมศึกษาปีที่ 6
6
 2 8
 รวม


         จำนวนนักเรียนทั้งหมด         
 
Comments