ประวัติโรงเรียน

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน 

ตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2475  ชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลชีลอง 2
(วัดหนองสระ) ที่บ้านหนองสระ ตำบลชีลอง แรกตั้งมีครู 2 คน คือ นายเพรา ระวิวรรณ ตำแหน่ง ครูใหญ่ และนายวิชัย มาดาลัย หลังจากนั้นมีครูย้ายและได้รับการแต่งตั้งตามลำดับ ดังนี้
ปี 2476  แต่งตั้งนายปลั่ง ผลล้ำ มาแทนนายวิชัย มาดาลัย ที่ลาออก
ปี 2477  แต่งตั้งนายพรหมมา กัณหารัตน์ แทนนายเพรา ระวิวรรณ มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
ปี 2478  แต่งตั้งนายแก้ว ทรายงาม มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
ปี 2482  แต่งตั้งนายเทียม เกิดนาแซง มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
ปี 2484  แต่งตั้งนายวิเชียร ดิเรกโภค มาดำรงตำแหน่ง ครูผู้สอน
ปี 2485  แต่งตั้งนายรัตน์ พจพิสิษฐ์ มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่แทนนายเทียม เกิดนาแซง
ปี 2486  แต่งตั้งนายไพล จินดามาตย์ มาดำรงตำแหน่ง ครูผู้สอน
ปี 2487  แต่งตั้งนายวิเชียร ดิเรคโภค รักษาการตำแหน่ง ครูใหญ่
ปี 2495  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัดหนองสระ
วันที่ 1 เดือน ตุลาตม พ.ศ. 2509   โอนโรงเรียนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ปี 2510  แต่งตั้งนายอินแปลง กุลแก้ว มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ และบรรจุนายเกษม บุญญานุสนธิ์ เป็นครูผู้สอน
ปี 2513 แต่งตั้งนายประเสริฐ ธงภักดิ์ มาดำรงตำแหน่ง ครูผู้สอน
ปี 2516 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบป1ฉ. ใต้ถุนเตี้ย 3 ห้องเรียน 20,000 บาท
ปี 2517  แต่งตั้งนายเจริญ ปรางค์ชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่
ปี 2521  แต่งตั้งนายกุหลาบ พองชัยภูมิ มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
ปี 2522  ย้ายนายเกษม คุ้มคง มาจากโรงเรียนหนองปลาโด
ปี 2523  ย้ายนายพจนารถ นิลวัฒน์ มาจากโรงเรียนหนองผักชี อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ปี 2524  ย้ายนายวิโรจน์ กุลแก้ว มาจากโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ และนายคำตัน อุ่นศรี จากโรงเรียนบ้านไร่ อำเภอบ้านเขว้า มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่
ปี 2525  ย้ายนายบัญญัติ กำลังเหลือ มาจากโรงเรียนโนนหว้านไพล
ปี 2526  แต่งตั้งนายปรีชา สภาสุวรรณกุล เป็นครูใหญ่ และย้ายนายสมเกียรติ
อินทร์ชีลอง มาดำรงตำแหน่ง ครูผู้สอน
ปี 2529  ย้ายนางสุวรรณ สุขนาแซง มาจากโรงเรียนบ้านวังปลาฝา อำเภอบ้านเขว้า
ปี 2530  ย้ายนายไมตรี วัชรคุปต์ มาจากโรงเรียนโนนหว้านไพล และย้ายนายสมประสงค์ อุ่นศรี มาจากโรงเรียนบ้านโนนสะอาด อำเภอแก้งคร้อ
ปี 2531  บรรจุนายคำพอง หารรุก เป็นลูกจ้างประจำ
ปี 2533  แต่งตั้งนางมาลี ผาจันทา เป็นครูผู้สอน
ปี 2534  ย้ายนางสุนันทา แสงมณี จากโรงเรียนบ้านหนองหอย อำเภอหนองบัวแดง
ปี 2537  นายวิไล เปิบชัยภูมิ ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า อำเภอบ้านเขว้า มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2543  แต่งตั้งนายมังกร วงษ์บุตร จากโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดง อำเภอบ้านเขว้า มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2543  แต่งตั้งนายวีรชน ยอดท่าหว้า จากโรงเรียนโนนคูณ มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546  แต่งตั้งนายกมล ภัทราภิรักษ์ จากโรงเรียน
บ้านนาบัว อำเภอคอนสาร มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2546  โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

ข้อมูลพื้นฐาน
        โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2475 ที่ตั้ง โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 3600 มีพื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น 20 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน คือ
        1. บ้านหนองสระ หมู่ที่ 3
        2. บ้านท่าขามแป หมู่ที่ 9
        3. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตบริการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม การคมนาคมสะดวก มีไฟฟ้าและระบบประปาหมู่บ้าน

  • จำนวนครู       ผู้บริหาร(ชาย)                   1     คน        
                                   ครูชาย                          1     คน

                         ครูหญิง                          6     คน

                         ครูธุรการ                        1     คน

                         พนักงานบริการ(ชาย)      1     คน    


                                                      รวม          10    คน     
  • ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2559) ดังนี้
        1.  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  87  คน
      
  2.  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้

ระดับชั้น
เพศ

รวม

ชาย
หญิง

อนุบาลปีที่ 1
--

อนุบาลปีที่ 2
6
410
รวมประถมศึกษาปีที่ 1
3
4
7
ประถมศึกษาปีที่ 2
2
4
6
ประถมศึกษาปีที่ 3
5
7
12
ประถมศึกษาปีที่ 4
12
3
15
ประถมศึกษาปีที่ 5
4812
ประถมศึกษาปีที่ 6
62 8
 รวม


 จำนวนนักเรียนทั้งหมดกิจกรรมดีเด่น 
โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น
กีฬายอดเยี่ยมของศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซง
แชมป์วอลเลย์บอล 10 ปีซ้อน
ชนะเลิศที่ 2 กิจกรรมห้องสมุด 3 ดี
ชนะเลิสที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมโครงการรักการอ่าน ระดับศูนย์ฯ
ชนะเลิศที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมโครงการรักการอ่าน ระดับจังหวัด