พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจ (MISSION)
    1. จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีเป็นบันไดสู่โลกกว้าง
    2. จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
    3. จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ อันเป็นทักษะในการดำรงชีวิต
    4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
    5. ประสานความร่วมมือจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและ นอกห้องเรียน
        แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
หน้าเว็บย่อย (1): เป้าประสงค์ (GOAL)
Comments