ภาษาไทย

ปีการศึกษา 2554
 • รางวัลชนะเลิศที่ 1  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับศูนย์ฯ
 • รางวัลชนะเลิศที่ 2  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ระดับเขตพื้นที่ฯ
 • รางวัลชนะเลิศที่ 2  โครงการห้องสมุด 3 ดี ระดับศุูนย์ฯ

ปีการศึกษา 2555 (ระดับศูนย์)

ช่วงชั้นที่ 1  
 • รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันท่องอาขยาน (ด.ญ.กุสุมา  ครองนรินทร์)
 • รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความ (ด.ญ.แก้วนภา  เกิดจำเริญ)
 • รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ ( ด.ญ.แก้วนภา  เกิดจำเริญ )
ช่วงชั้นที่ 2 
 • รางวัลเหรียญเงิน   การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความ (ด.ญ.ปนัดดา  กิ่งชัยภูมิ)
 • รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ (ด.ช.อัครกร  ภาคพรหม)
 • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันท่องอาขยาน (ด.ญ.ศุภัทราตรา  นวลมะรัง)
ปีการศึกษา 2556
 • ชนะเลิศที่ 3 การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3 (ด.ญ.จุฑามาศ  ศรีโพธิ์)
 • ชนะเลิศที่ 3 การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6 (ด.ญ.ปนัดดา  กิ่งชัยภูมิ)
 • รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันอ่านออกเสียงและจับใจความ  ระดับชั้น ป.4-6 (ด.ญ.เนตรฤทัย  กวาดชัยภูมิ)
 • รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันท่องอาขยาน ระดับชั้น ป.4-6 (ด.ญ.เนตรฤทัย  กวาดชัยภูมิ)