สังคมศึกษา

ปีการศึกษา  2555 ระดับศูนย์ฯ
  • รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับช่วงชัั้นที่ 1 (ป.1-3) ; ด.ช.ชัยสิงห์  ปิ่นประเสริฐ
  • รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับช่วงชัั้นที่ 2 (ป.4-6) ; ด.ญ.ธัญญาพร  กำลังทรัพย์
  • รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันมารยาทไทย ระดับช่วงชั้นที่ 1  ด.ช.ณรงค์ศักดิ์  ศรีมาศ และด.ญ.ปัญญาพร  ถุงเงิ
  • รางวีลเหรียญเงิน  การแข่งขันมารยาทไทย ระดับช่วงชั้นที่ 2 ด.ญ.ศิริยา  ธรรมรังษี และ ณัฐวุฒิ  กระแสกุล
ปีการศึกษา 2556
  • รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันมารยาทไทย ระดับช่วงชั้นที่ 2  ด.ช.ศิวกร  กำลังเหลือ และ ด.ญ.จุฑามาศ  เก็งชัยภูมิ