วิทยาศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ  ปีการศึกษา  2553
 • ชนะเลิศที่ 1  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)  เป็นตัวแทนศูนย์ฯ  
 • ชนะเลิศที่ 1  การแข่งขัน Science  Show  ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)  เป็นตัวแทนศูนย์ฯ  
รางวัลที่ได้รับ  ปีการศึกษา  2554
 • ชนะเลิศที่ 1  การแข่งขัน Science  Show  ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)  เป็นตัวแทนศูนย์ฯ  
 • ชนะเลิศที่ 2  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) 
รางวัลที่ได้รับ  ปีการศึกษา  2555
 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)  เป็นตัวแทนศูนย์
รางวัลที่ได้รับ  ปีการศึกษา 2556
 • ชนะเลิศที่ 2  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) 

รางวัลที่ได้รับ  ปีการศึกษา 2557
 • ชนะเลิศที่ 1   การแข่งขัน Science  Show  ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)  เป็นตัวแทนศูนย์ฯ  

รางวัลที่ได้รับ  ปีการศึกษา 2558
 • ชนะเลิศที่ 1   การแข่งขัน Science  Show  ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)  เป็นตัวแทนศูนย์ฯ 
 • ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ  ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)  
 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันเครื่องร่อน  ประเภทร่อนไกล  ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)  เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 • ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันเครื่องร่อน  ประเภทร่อนนาน  ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)