คณิตศาสตร์

คะแนน O-NET  ปีการศึกษา  2554  นักเรียนได้  100  คะแนนเต็ม   จำนวน  4  คน  
               -  คะแนนเฉลี่ยสูงสุดระดับเขตพื้นที่ฯ (90.29)

ปีการศึกษา 2556

ระดับศูนย์ฯ
  • ชนะเลิศที่ 1  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6 (ด.ญ.ศุภัทราตรา  นวลมะรัง) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
  • ชนะเลิศที่ 2  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ป.4-6 (ด.ญ.ปนัดดา  กิ่งชัยภูมิ)
  • รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3 (ด.ญ.จุฑามาศ  ศรีโพธิ์)
ระดับเขตพื้นที่ฯ
  •  เข้าร่วมการแข่งขัน  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-6