กิจกรรม

"English  camp  2013"
                  กิจกรรม English  camp  2013  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 กลุ่มโรงเรียนตำบลชีลอง ได้แก่โรงเรียนวัดพุทโธวาท  โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ โรงเรียนโนนหว้านไพล  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว และโรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์  ระหว่างวันที่ 7 -8 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 โดยได้รับสนับสนุนจากเทศบาลตำบลชีลอง จำนวนเงิน  40,000  บาท โดยวิทยากรต่างชาติ 5  ท่าน
Comments