กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ปีการศึกษา 2556

  • ชนะเลิศที่ 1  การแข่งขันซูโดกุ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (เป็นตัวแทนศูนย์)
                               ด.ญ.เนตรฤทัย   กวาดชัยภูมิ   ป.6
  • รางวัลเหรียญเงิน  ระดับเขตพื้นที่ฯ การแข่งขันซูโดกุ  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2558
  • ชนะเลิศที่ 2  การแข่งขันสมุดเล่มเล็ก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
                               ด.ญ.นันท์นภัส   กวาดชัยภูมิ   ป.6
                               ด.ญ.แก้วนภา  เกิดจำเริญ   ป.6
                               ด.ญ.จุฑามาศ  ศรีโพธิ์  ป.5