ภาษาต่างประเทศ

รางวัลที่ได้รับ  ปีการศึกษา  2553

  • ชนะเลิศที่ 2  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Speech   contest  ระดับช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4-6)

รางวัลที่ได้รับ  ปีการศึกษา  2554

  • ชนะเลิศที่ 1  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน Speech   contest  2011 ระดับช่วงชั้นที่ 1 ( ป.1-3)  เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
  • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Speech   contest  ระดับช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4-6)
รางวัลที่ได้รับ  ปีการศึกษา  2555
  • ชนะเลิศที่ 1 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน  Impromptu  Speech ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)  เป็นตัวแทนศูนย์ฯ 
  • ชนะเลิศที่ 1  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Speech   contest  2012 ระดับช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4-6)  เป็นตัวแทนศูนย์ฯ 
  • รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน  Impromptu  Speech ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)  ระดับเขตพื้นที่ ฯ
  • รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน   Speech   contest  2012 ระดับช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4-6)   ระดับเขตพื้นที่ ฯ
รางวัลที่ได้รับ  ปีการศึกษา 2556
  • ชนะเลิศที่ 2  รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขัน Spelling Be ระดับช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4-6) 
  • รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขัน Impromtu  Speech ระดับช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4-6)