ศิลปะ

รางวัลที่ได้รับ  ปีการศึกษา  2554

 • ชนะเลิศที่ 1  การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว  ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)  เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
รางวัลที่ได้รับ  ปีการศึกษา  2555
 • ชนะเลิศที่ 1  การแข่งขันศิลปะสร้างสรรค์  ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)  เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 • ชนะเลิศที่ 1  การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว  ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)  เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 • รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันศิลปะสร้างสรรค์  ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)  ระดับเขตพื้นที่ฯ
 • รางวัลเหรียญทอง   ประติมากรรมลอยตัว  ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)  ระดับเขตพื้นที่ฯ
รางวัลที่ได้รับ  ปีการศึกษา 2556
 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 • ชนะเลิศที่ 2 การแข่งขันประติมากรรม  ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) 
 • ชนะเลิศที่ 3 การแข่งขันประติมากรรม  ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)
 • ชนะเลิศที่ 2 รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3)
 • รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับช่วงชั้นที่ 2 ระดับเขตพื้นที่ฯ  
รางวัลที่ได้รับ  ปีการศึกษา 2558
 • ชนะเลิศที่ 1 การแข่งขันประติมากรรม  ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) เป็นตัวแทนศูนย์ฯ
 • ชนะเลิศที่ 3 การแข่งขันประติมากรรม  ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)
 • รางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันประติมากรรม ระดับช่วงชั้นที่ 1(ป.1-3) ระดับเขตพื้นที่ฯ